REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 22.02.2021

REGULAMIN KONKURSU UNICORNLAB oraz POMALOVANEBYMILOV

w serwisie INSTAGRAM

REGULAMIN KONKURSU MARKI UNICORNLAB Z DNIA 22.02.2021

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym przez unicornlab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
  0000802442, NIP: 5272904646; REGON: 384290629,Kapitał zakładowy 10.000 złotych, w całości opłacony. Konkurs prowadzony jest na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/pomalovane/. Organizatorem Konkursu jest unicornlab Sp. z o.o. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia i godziny publikacji postu konkursowego do dnia określonego w poście.
 2. Sponsorem nagród w Konkursie jest unicornlab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
  0000802442, NIP: 5272904646; REGON: 384290629, adres poczty elektronicznej: biuro@unicornlab.pl, zwana dalej „Sponsorem”.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 §2 Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:
  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
  3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem oraz Sponsorem,
  4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
  5. wykonała Zadanie Konkursowe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w par. 2 pkt. 1 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 3. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie wykonania Zadania Konkursowego. Uczestnik Małoletni lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, przystępując do Konkursu oświadcza, że posiada skutecznie prawną zgodę przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§3 Zadanie konkursowe i nagrody

 1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu aktywności opisanej w poście w terminie od 22.02.2021 do 28.02.2021 godz. 23:59, a mianowicie – umieszczeniu komentarza pod konkursową grafiką na portalu Instagram na profilu @pomalovane, Uczestnik musi obserwować konto Organizatora: @pomalovane oraz Sponsora @unicornlab_official_ w serwisie Instagram. Organizator wybierze trzy najciekawsze komentarze i nagrodzi każdego z ich autorów kosmetykiem z asortymentu Sponsora w kolejności:
  1. Pierwsza Nagroda : kosmetyk sponsora oraz bon o wartości 300zł (słownie: trzystu złotych) brutto do sklepu internetowego unicornbeauty www.unicornbeauty.com.pl
  2. Druga nagroda : kosmetyk Sponsora oraz kamień do masażu typu Gua Sha
  3. Trzecia nagroda : kosmetyk Sponsora

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej poprzez serwis Instagram, a nagrody zostaną im przekazane w ciągu kilku następnych dni roboczych na adres oraz dane osobowe przesłane przez Uczestnika w wiadomości prywatnej do Organizatora.

 • Zwycięzcy będą zobligowaniu do podania Organizatorowi swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zameldowania, pesel) niezbędnych do realizacji postanowień regulaminu konkursu. Odmowa podania danych będzie skutkowała rezygnacją z nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzców. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika małoletniego lub nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:
  1. zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich,
  2. zadanie Konkursowe przedstawia wizerunki osób, które wyraziły pełną zgodę na rozpowszechnianie swoich wizerunków do celów związanych z Konkursem.
 • Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Organizatora w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, drukowania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
  1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,
  2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
  3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa,
  4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

§4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@unicornlab.pl .

§6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: https://www.unicornlab.pl/regulamin-konkursu-z-dnia-22-02-2021/ oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszystkie inne treści mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.